Bijna terug bij elkaar, het eerste seizoen en een pauze

Bijna terug bij elkaar, het eerste seizoen en een pauze

 

5 things that made me happy last week / 5 dingen die me gelukkig maakten verleden week:

ENG 1) Of course, the biggest news of last week that made me very happy is that my partner is finally able to come back to Brussels after a long eight months of being apart from each other! What started as thinking we would see each other again after two weeks ended up being a period of more than half a year. It tested our patience and willpower, but we got through it. A couple more weeks to go and it’s finally coming to an end. 🙂 

NDL 1) Natuurlijk, het grootste nieuws van vorige week dat me heel blij maakte, is dat mijn partner eindelijk kan terugkeren naar Brussel na een lange acht maanden apart van elkaar te zijn geweest! Wat startte met de gedachte dat we elkaar terug zouden zien na twee weken eindigde in een periode van meer dan een half jaar. Het heeft ons geduld en onze wilskracht getest, maar we zijn er door geraakt. Nog enkele weken en het komt eindelijk tot zijn einde. 🙂

ENG 2) The first season of the podcast is finished! Ten episodes in half a year, which I’m quite proud of 🙂 Now it’s time for a little break to reflect and evaluate this season. Also releasing another batch of testers on the podcast will help with that. All in all I’m really happy that I started this because it’s very fulfilling. 

NDL 2) Het eerste seizoen van de podcast is afgewerkt! Tien afleveringen op een half jaar tijd, waar ik redelijk trots op ben 🙂 Nu is het tijd voor een korte pauze om te reflecteren en dit seizoen te evalueren. Ook om een volgende groep van testers op de podcast los te laten zal daarbij helpen. Al bij al ben ik heel blij dat ik dit gestart ben, want het geeft veel voldoening.

ENG 3) Went to the doctor for my half-yearly checkup. Except for vitamin D that’s too low (which doesn’t surprise me after a lockdown in winter) everything was good! So I’m now taking some capsules for that. Also, I finally decided to do something for my lower back pain and my doctor referred me to a physiotherapist. Can’t wait to get his advice.  

NDL 3) Naar de dokter geweest voor mijn halfjaarlijkse controle. Buiten vitamine D dat te laag is (wat me niet verwonderd na een lockdown in de winter) was alles goed! Dus nu ben ik daar wat capsules voor aan het pakken. Ik heb ook eindelijk beslist om iets te doen aan mijn lage rugpijn en de dokter heeft me doorverwezen naar een kinesist. Ik kan niet wachten op zijn advies. 

ENG 4) Lots more sunshine lately and spring is really in the air! Ideal for more regular walks. 🙂

NDL 4) Veel meer zonneschijn de laatste tijd en de lente hangt echt in de lucht! Ideaal voor regelmatiger te gaan wandelen. 🙂

ENG 5) Took a break for a week from exercising, which was exactly what I needed mentally.  

NDL 5) Een pauze van een week gepakt van het trainen, wat exact was wat ik mentaal nodig had.  

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.