Fruit, een mailinglijst en Star Trek: Next Generation

Fruit, een mailinglijst en Star Trek: Next Generation

5 things that made me happy last week / 5 dingen die me gelukkig maakten verleden week:

[ENG 1] I’ve been eating more fruit for about a week and a half now, at least two servings per day. They really give me an energy boost during the day. Apart from that, I started to add some raw veggies to my diet like broccoli and red bell pepper. I also started to sprinkle turmeric on top of my food here and there and I also took the habit of drinking a cup or two of green tea per day. I assume they’ll also do me well. 🙂 

[NDL 1] Ik heb meer fruit gegeten sinds een week en half nu, op zijn minst twee porties per dag. Die geven me echt een energieboost tijdens de dag. Los daarvan, ben ik ook begonnen met rauwe groenten toe te voegen aan mijn dieet, zoals broccoli en rode paprika. Ik ben ook begonnen met hier en daar mijn eten te besprenkelen met kurkuma en ik heb ook de gewoonte aangenomen om een tas of twee groene thee te drinken per dag. Ik vermoed dat die me ook goed zullen doen. 🙂  

[ENG 2] I’m not sure why, but my endurance during workouts skyrocketed over the past two weeks. Normally I’m exhausted after my workouts, even sometimes a bit dizzy. Now I feel I could go on for a bit longer most of the time. 🙂 I assume it’s the extra fruit I’m eating? That sounds the most logical, but who knows. In any case, I’m very happy with the results! 

[NDL 2] Ik ben niet zeker waarom, maar mijn uithoudingsvermogen tijdens trainingen schoot omhoog in de voorbije twee weken. Normaal gezien ben ik uitgeput na mijn trainingen, soms zelfs een beetje duizelig. Nu voel ik me meestal alsof ik nog een tijdje langer kan doorgaan. 🙂 Ik vermoed dat het door het extra fruit is dat ik aan het eten ben? Dat klinkt als het meest logische, maar wie weet. In elk geval, ik ben zeer blij met de resultaten!

[ENG 3] This break I’m having from doing the podcast is doing me really well, especially when it comes to new ideas. What I’m working on now is a mailing list, so people can stay up to date on Op z’n Vlaams. I thought it was gonna be easier to set up, but GDPR compliance makes everything a lot more complex than it used to be. Oh well, I’m learning a lot from it. 

[NDL 3] De pauze die ik heb genomen voor de podcast doet me echt deugd, zeker wanneer het aankomt op nieuwe ideeën. Momenteel ben ik aan het werken aan een mailinglijst, zodat mensen op de hoogte kunnen blijven over Op z’n Vlaams. Ik dacht dat het makkelijker was om op te zetten, maar GDPR compliance maakt alles veel complexer dan het vroeger was. Ach ja, ik leer er veel van bij.  

[ENG 4] Another idea I had was doing some YouTube videos on certain topics for which it’s better to have image and sound, instead of just sound. I’ve already made some preparations for this. Maybe in a couple of weeks I’ll have the first videos. 

[NDL 4] Een ander idee dat ik had was sommige YouTube video’s te doen over bepaalde onderwerpen waarvoor het beter is om beeld en klank te hebben, in plaats van gewoon klank. Ik heb al wat voorbereidingen getroffen hiervoor. Misschien heb ik de eerste video’s in een paar weken.

[ENG 5] My partner and I started watching Star Trek: Next Generation. We enjoy this one quite a bit more than the original Star Trek which we were watching right before this. Data is awesome. 🙂 

[NDL 5] Mijn partner en ik zijn gestart met Star Trek: Next Generation te kijken. We genieten meer van deze dan de originele Star Trek die we vlak daarvoor aan het kijken waren. Data is geweldig. 🙂 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.